divendres, 17 de desembre del 2010

Lèxic de l’autonomia dels centres educatius (19)

Currículum

1. Definició legal.

[A la llei trobo quatre definicions, no coincidents, del contingut del currículum.]

—(1) Correspon al Govern, d’acord amb l’article 53, determinar el currículum de l’ensenyament de les llengües, que comprèn els objectius, els continguts, els criteris d’avaluació i la regulació del marc horari (LEC, 9.2).

—(2) El currículum comprèn, per a cadascuna de les etapes i cadascun dels ensenyaments del sistema educatiu, els objectius, els continguts, els mètodes pedagògics i els criteris d’avaluació. En els nivells bàsics, el currículum inclou també les competències bàsiques (LEC, 52.1).

—(3) El Govern ha de determinar el currículum, pel que fa als objectius, als continguts i als criteris d’avaluació de cada àrea, matèria i mòdul, sens perjudici del que estableix l’article 97 amb relació a l’autonomia pedagògica dels centres (LEC, 53.1).

—(4) Els centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya poden concretar els objectius, les competències bàsiques, els continguts, els mètodes pedagògics i els criteris d’avaluació (LEC, 97.1).

2. Responsables.

—Correspon a l’Administració educativa de la Generalitat la competència de regular el currículum de les diferents etapes i els diferents ensenyaments del sistema educatiu (LEC, 158.2.a.segon).

—El Govern ha de determinar el currículum del segon cicle de l’educació infantil de manera que permeti al centre educatiu un ampli marge d’autonomia pedagògica (LEC, 56.6).

—Pertoca al Govern establir / determinar el currículum corresponent a les diverses titulacions que integren l’oferta de formació professional inicial (LEC, 53.1 i 62.8), del diversos nivells dels ensenyaments reglats d’idiomes (LEC, 64.4), de les diverses modalitats i especialitats dels ensenyaments esportius (LEC, 68.3).

—El Govern ha de determinar els currículums dels ensenyaments postobligatoris que condueixin a l’obtenció de certificacions o titulacions pròpies de la Generalitat (LEC, 53.4).

—El Govern, per a determinar els currículums, ha de prendre en consideració els informes de l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació (LEC, 53.3).

3. Continguts curriculars.

—El projecte lingüístic pot determinar els criteris per a impartir continguts curriculars i altres activitats educatives en alguna de les llengües estrangeres (LEC, 12.3 i D_aut, 5.1).

—El currículum del primer cicle de l’educació infantil s’ha de centrar en els continguts educatius relacionats amb el desenvolupament del moviment, el control corporal, les primeres manifestacions de la comunicació i el llenguatge, les pautes elementals de convivència i relació social i la descoberta de l’entorn proper dels infants (LEC, 56.5).

—El currículum del segon cicle de l’educació infantil ha d’ajudar els alumnes a desenvolupar les capacitats que els permetin identificar-se com a persones amb seguretat i benestar emocional, viure unes relacions afectives amb si mateixos i amb els altres, conèixer i interpretar l’entorn, desenvolupar habilitats de comunicació, expressió i comprensió per mitjà dels llenguatges, adquirir instruments d’aprenentatge i desenvolupar progressivament l’autonomia personal, i també tenir una primera aproximació a una llengua estrangera (LEC, 56-6).

—Per tal d’afavorir la transició al treball i a la vida adulta, el Departament ha d’impulsar la inclusió dels continguts curriculars pertinents en els plans d’estudis (LEC, 63.5).

—Els projectes educatius dels centres han de considerar els elements curriculars, metodològics i organitzatius per a la participació de tots els alumnes en els entorns escolars ordinaris (LEC, 81.2).

4. Objectius dels currículums.

—Els currículums han de garantir el ple domini de les llengües oficials catalana i castellana en finalitzar l’ensenyament obligatori (LEC, 10.1).

—Els currículums per als ensenyaments de formació professional i els ensenyaments de règim especial, llevat de l’ensenyament d’idiomes, han de garantir que els alumnes adquireixin la competència lingüística instrumental pròpia de l’ensenyament i l’àmbit professional respectius (LEC, 10.3).

—Els currículums han d’incloure l’ensenyament de, com a mínim, una llengua estrangera, amb l’objectiu que els alumnes adquireixin les competències d’escoltar, llegir, conversar, parlar i escriure, d’acord amb el Marc europeu comú de referència (LEC, 12.1).

—Enumeració dels objectius del currículum (LEC, 52.2).

—En el marc dels objectius que estableix l’article 52.2, els currículums de l’educació bàsica s’han d’orientar a l’adquisició de les competències bàsiques (LEC, 57.3).

—El currículum de l’educació secundària obligatòria s’ha d’orientar a l’adquisició de les competències bàsiques i ha de facilitar la incorporació dels alumnes als estudis posteriors (LEC, 59.3).

—El currículum i les activitats educatives del batxillerat, per a consolidar les competències bàsiques adquirides pels alumnes en acabar l’educació bàsica, han d’afavorir el desenvolupament de la competència comunicativa, l’adquisició d’habilitats per a l’autoaprenentatge i per al treball en equip i l’adquisició de les competències pròpies i específiques de la modalitat cursada (LEC, 61.3).

—Els currículums dels ensenyaments de formació professional inicial han d’atendre la innovació, les necessitats educatives dels sectors econòmics, les iniciatives de sectors nous i els mercats emergents (LEC, 62.6).

5. Concreció i desenvolupament del currículum.

—La norma reglamentària que en concreti els aspectes curriculars ha de determinar el nombre d’hores lectives (LEC, 54.3).

—S’entén per “horari lectiu” les hores destinades al desenvolupament del currículum establert per a cada etapa o nivell d’ensenyament (LEC, 54.2).

—El projecte educatiu ha de contenir la concreció i el desenvolupament dels currículums (LEC, 91.4.c).

—Les concrecions curriculars que faci el centre han de contemplar l’especificitat de la formació en centres de treball (D_aut, 5.1.c i LEC, 62.6).

—La programació general anual és la concreció de les prioritats i de tots els aspectes relatius a les activitats i el funcionament del centre, incloses les concrecions relatives al currículum (D_aut, 10.1).

La concreció dels currículums dels diferents ensenyaments pot comportar la incorporació d’objectius addicionals i l’adopció de mesures organitzatives i de gestió específiques (D_aut, 14.1).

—Els centres privats no sostinguts amb fons públics han de desenvolupar i concretar el currículum dels ensenyaments que imparteixen (LEC, 96.2). Els titulars dels centres privats no sostinguts amb fons públics han de posar a disposició de l’Administració educativa la concreció del currículum dels ensenyaments que imparteixen (LEC, 96.4).

—El director del centre públic ha de vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents amb el projecte educatiu (LEC, 142.5.b, D_aut, 31.3.e i D_dir, 6.b), i ha de dirigir i assegurar l’aplicació dels criteris d’organització pedagògica i curricular (D_dir, 6.c).

6. Organització dels currículums en àrees i matèries.

—Les especialitats dels cossos docents s’han de determinar d’acord amb els currículums de les àrees, les matèries i els mòduls que han d’impartir (LEC, 112.4).

—Els mestres i els professors tenen la funció de programar i impartir ensenyament en les especialitats, les àrees, les matèries i els mòduls que tinguin encomanats, d’acord amb el currículum (LEC, 104.2.a).

—El currículum de l’educació primària està organitzat per àrees (LEC, 58.1). El currículum de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat està organitzat per matèries (LEC, 59.7 i 61.8).

7. Mesures curriculars.

—Correspon al Departament orientar els centres per a l’aplicació de les mesures organitzatives i curriculars corresponents (LEC, 57.6).

8. Programes de diversificació curricular. L’ordenació de l’educació secundària obligatòria ha d’establir programes de diversificació curricular orientats a la consecució de la titulació. Aquests programes poden comprendre activitats regulars fora dels centres (LEC, 59.4).

9. Projectes d’innovació pedagògica i curricular.

—El Departament ha d’afavorir els projectes d’innovació pedagògica i curricular, que es poden referir a un o més centres i poden comportar, si escau, vinculacions amb la universitat, amb els sectors econòmics o amb altres organitzacions (LEC, 84.1 i D_aut, 16.2).

Els centres poden desenvolupar projectes d’innovació pedagògica i curricular, d’acord amb el seu projecte educatiu, amb l’objectiu d’afavorir la millora de la qualitat del servei educatiu que presten i, en particular, la millora dels resultats educatius (D_aut, 16.1).

El Departament d’Educació ha d’afavorir la difusió de les bones pràctiques dels centres educatius, especialment d’aquelles que es derivin de l’aplicació de projectes d’innovació pedagògica i curricular i d’estratègies didàctiques pròpies dels centres (D_aut, DA 23).

10. Estratègies didàctiques pròpies.

En la concreció i desenvolupament del currículum els centres poden implantar estratègies didàctiques pròpies que requereixin una organització horària de les matèries diferent de l’establerta amb caràcter general. En aquestes estratègies s’hi entenen compresos els projectes didàctics propis prèviament autoritzats (D_aut, 17.1).

Les estratègies didàctiques pròpies dels centres especialitzats en educació especial poden incorporar organitzacions globalitzades dels continguts curriculars d’acord amb la resposta integral que han de donar a les necessitats educatives del seu alumnat (D_aut, DA 9.1).


11. Supervisió curricular.

Tots els centres que constitueixen el sistema educatiu estan subjectes a la supervisió curricular i a l’avaluació dels resultats de rendiments educatius de l’alumnat (D_aut, 2.4 i DA 20). En tot cas, el centre ha de mantenir la concreció dels currículums a disposició de l’Administració educativa per tal que aquesta en pugui comprovar l’ajustament als mínims curriculars que garanteixen la validesa dels títols corresponents als ensenyaments reglats impartits (D_aut, 5.1.c. i DA 1.1).

Correspon a la Inspecció d’Educació supervisar l’adequació dels currículums dels centres al marc normatiu establert i, en el seu cas, correspon als òrgans administratius pertinents les actuacions que eventualment fossin necessàries, en el marc de la regulació de l’autorització de centres, de no ser atesos els requeriments de la Inspecció (D_aut, DA 1.2).


12. Avaluació del currículum.

—L’adequació del desenvolupament i la concreció del currículum en el projecte educatiu de cada centre és objecte d’avaluació, amb la finalitat de valorar l’assoliment pels alumnes de les competències definides per a cada una de les etapes educatives (LEC, 53.2 i 193.3).

L’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació ha d’elaborar informes i propostes sobre els aspectes prescriptius dels currículums educatius, d’acord amb el que estableix l’article 53 (LEC, 193.1).

—L’avaluació d’un centre ha de permetre revisar les concrecions curriculars que conté el projecte educatiu (D_aut, 59.2).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada