dijous, 2 de desembre del 2010

Lèxic de l’autonomia dels centres educatius (7)

Avaluació dels centres educatius

1. Àmbit. L’avaluació té per finalitat contribuir a la millora de la qualitat del servei que presten els centres i té com a referència l’assoliment de les competències de l’alumnat. L’avaluació dels centres relaciona els resultats educatius amb els processos d’ensenyament i aprenentatge, els recursos i la seva gestió, els objectius del centre i els indicadors de progrés del projecte educatiu (D_aut, 55.1).

L’avaluació dels centres educatius abasta el projecte educatiu, la programació general anual, l’acord de coresponsabilitat, si escau, el projecte de direcció i el funcionament general del centre (D_dir, 6.f).

A més dels centres, la LEC estableix també l’avaluació dels serveis educatius i la de les activitats educatives fetes més enllà de l’horari lectiu (LEC 186.1).

2. Modalitats. L’activitat avaluadora es concreta en modalitats d’avaluació interna, o autoavaluació, i en avaluació externa i afecta els àmbits pedagògic, de gestió i d’organització, d’acord amb les especificitats de cada centre (D_aut, 55.2). L’autoavaluació dels centres té caràcter continu (D_aut, 58.1).


3. Autonomia dels centres. L’avaluació dels centres públics i dels centres concertats està vinculada a l’exercici de l’autonomia (D_aut, 2.2).

4. Indicadors de progrés. L’avaluació dels centres té necessàriament en compte els indicadors de progrés establerts en el projecte educatiu del centre per al període considerat (D_aut, 57.1). Els indicadors de progrés han de referir-se a elements de context, recursos, processos, resultats i condicions d’equitat i han de ser revisables periòdicament en funció dels resultats de l’avaluació del centre (D_aut, 5.1.b i 57.2). La programació general anual del centre en concreta, per a cada curs escolar, els indicadors d’avaluació corresponents. Aquesta concreció, en els centres públics, es fa a partir dels indicadors que consten en el projecte de direcció, i d’acord amb els indicadors del projecte educatiu (D_aut, 58.1).

5. Projecte educatiu i altres instruments. El projecte educatiu ha d’establir els criteris, indicadors i procediments per a l’avaluació de l’assoliment dels objectius previstos a la programació general anual (D_aut, 10.2). L’avaluació del projecte educatiu abasta l’aplicació del projecte de direcció i, si escau, dels acords de coresponsabilitat (D_dir, 6.f).

6. Memòria anual. El resultat de l’avaluació dels objectius previstos a la programació general anual es recull en la memòria anual corresponent (D_aut, 10.2).

7. Responsables
-El director del centre públic ha d’impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte educatiu i del funcionament general del centre, i, eventualment, la dels acords de coresponsabilitat (LEC, 142.5.i; D_aut, 31.3.a; D_dir, 6.f).
- El consell escolar dels centres públics ha de participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre (LEC, 148.3.k).
- Correspon al consell escolar dels centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya participar en l’avaluació de l’aplicació de l’acord de coresponsabilitat (D_aut, 12.3).
- La direcció de cada centre públic i la titularitat i la direcció de cada centre privat concertat han de garantir que la comunitat escolar és informada del contingut de la programació general anual i del resultat de la seva avaluació (D_dir, 10.3).

8. Efectes de l’avaluació. La renovació de l’acord de coresponsabilitat resta subjecta al resultat de l’avaluació (D_aut, 12.7).


Avaluació de diagnòstic

1. Àmbit. Tots els centres que constitueixen el sistema educatiu estan subjectes a la supervisió curricular i a l’avaluació dels resultats de rendiments educatius de l’alumnat (D_aut, 2.4).

2. Avaluació dels rendiments educatius. L’avaluació de rendiments educatius ha de comprendre en tot cas les avaluacions de diagnòstic de les competències bàsiques assolides pels alumnes (LEC, 186.1.b). Les previsions del decret d’autonomia en matèria d’avaluació dels rendiments acadèmics de l’alumnat són també d’aplicació als centres privats no concertats (D_aut, DA 1.3). L’avaluació de resultats o de rendiments educatius d’un centre té en compte la seva pràctica inclusiva i incorpora, entre altres elements, les avaluacions de les competències bàsiques assolides per l’alumnat; el resultat de les avaluacions externes d’alumnat, especialment les referides a la finalització de cada etapa educativa, i les dades relatives al context socioeducatiu i a l’abandonament escolar (D_aut, 57.3).

3. Indicadors de progrés del projecte educatiu. Els indicadors de progrés del projecte educatiu han incorporar els relatius a resultats o rendiments acadèmics d’acord amb el que determini l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació (D_aut, 5.1.b).

4. Implicació en la millora dels rendiments escolars. El directiu professional docent pot assignar al professorat de la plantilla els complements retributius docents relacionats amb la implicació en el millorament dels rendiments escolars, tenint en compte els criteris establerts pel Govern i els recursos assignats al centre (LEC, 136.1.c i D_dir, 39.1.b).


Avaluació de l’aprenentatge dels alumnes

1. Àmbit. En l’educació primària, l’avaluació dels aprenentatges dels alumnes ha d’ésser contínua i global (LEC, 58.3). L’avaluació dels aprenentatges dels alumnes d’educació secundària obligatòria ha d’ésser contínua i diferenciada segons les matèries del currículum (LEC, 59.7).

2. Currículum. El currículum de cada etapa i ensenyament comprèn els objectius, els continguts, els mètodes pedagògics i els criteris d’avaluació dels alumnes (LEC, 52.1 i 9.2).

3. Dret dels alumnes. Els alumnes tenen el dret d’ésser informats dels criteris i els procediments d’avaluació (LEC, 21.2.e).

4. Autonomia pedagògica. Els centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya exerceixen l’autonomia pedagògica, a partir del marc curricular establert, i poden concretar els objectius, les competències bàsiques, els continguts, els mètodes pedagògics i els criteris d’avaluació (LEC, 97.1).

5. Criteris d’organització pedagògica. En totes les etapes els criteris pedagògics han de fer possible una avaluació objectiva del rendiment escolar que delimiti els resultats i els efectes de l’avaluació dels processos d’ensenyament i d’aprenentatge i els resultats de l’avaluació del progrés assolit individualment per cada alumne o alumna (LEC, 79.1.d i 80.1.e). En les etapes de l’educació postobligatòria, els criteris pedagògics han d’evidenciar, a més, la correlació entre els resultats acadèmics dels alumnes i les fites que es proposaven en incorporar-se a aquestes etapes (LEC, 80.1.e).

6. Coordinació docent. La coordinació del personal docent d’un centre públic s’ha d’orientar, en el marc del projecte educatiu, a millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge i la seva avaluació (D_aut, 40.1.c).

7. Consell escolar. Als centres públics, el consell escolar participa en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar (LEC, 148.3.k).


Avaluació del director o directora

1. Àmbit. L’exercici de la direcció està subjecte al control i avaluació de la gestió per part de l’Administració educativa (D_dir, 31.1) L’avaluació de l’exercici de la direcció s’ha d’atenir als principis d’eficàcia, eficiència, responsabilitat i control de resultats de la gestió, en funció dels objectius fixats i dels recursos assignats (D_dir, 31.2)

[També hi apareixen les expressions “avaluació de la funció directiva”, “avaluació de l’exercici de la funció directiva” (LEC, 186.1.d) o “avaluació de la direcció professional docent”.]

2. Procediment. El procediment s’aplica cada quatre anys coincidint amb el quart any del mandat per al que va ser nomenat el director o directora (D_dir, 31.3). Correspon a l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació determinar, d’acord amb la Inspecció d’Educació, els models i protocols per a dur a terme l’avaluació de l’exercici de la direcció (D_dir, 32.1). La Inspecció d’Educació té la funció de supervisar i avaluar l’exercici de la funció docent i de la funció directiva (LEC, 178.1.b). El consell escolar del centre col·labora en el procés d’avaluació (D_dir, 32.2). En els centres de formació de persones adultes situats en centres penitenciaris també col·labora en el procés d’avaluació un representant del departament competent en matèria d’execució penal (D_dir, 32.3).

3. Garanties. Es garanteix la publicitat dels criteris i procediments d’aquesta avaluació, així com els drets d’informació i audiència del personal avaluat (D_dir, 31.2). Es garanteixen els criteris de transparència, objectivitat, imparcialitat i no-discriminació (D_dir, 31.3).

4. Reconeixement de l’exercici de la direcció. L’avaluació positiva de l’exercici de la direcció constitueix un mèrit docent i professional a tenir en compte en la carrera professional, la provisió de llocs de treball, l’obtenció de la categoria superior de sènior, l’accés a un altre cos docent i l’obtenció de l’acreditació de directiu professional docent (D_dir, 30.1).

5. Indicadors i criteris generals per a l’avaluació. L’avaluació de l’exercici de la direcció dels centres públics ha d’incloure necessàriament el resultat de l’avaluació del centre; l’aplicació del projecte de direcció i l’exercici de les funcions de la direcció (D_dir, 33).

6. Projecte de direcció
- El projecte de direcció ordena el desplegament i l’aplicació del projecte educatiu per al període del mandat i precisa els indicadors que han de servir de referència per a la seva avaluació d’acord amb els indicadors de progrés establerts en el projecte (D_aut, 31.2 i D_dir, 25.1).
- Els indicadors que s’estableixin en el projecte per a l’avaluació de l’exercici de la direcció han d’estar d’acord amb els indicadors de progrés del projecte educatiu (D_dir, 25.4).
- Coincidint amb l’any de finalització dels períodes ordinaris de mandat de les direccions dels centres, i un cop recaptades la informació i les dades pertinents, s’emet un informe amb el resultat de l’avaluació externa en què s’indiquen a cada centre els aspectes susceptibles de millora (D_aut, 58.2).
- Entre els factors que es tenen en compte en l’avaluació de l’exercici de la funció directiva en els centres públics s’hi inclou necessàriament el resultat de l’avaluació del centre i de l’aplicació del seu projecte de direcció (D_aut, 61.1).

7. Avaluació del centre. L’avaluació d’un centre és un referent a tenir en compte en l’avaluació de l’exercici de la funció directiva (D_aut, 59.1).

8. Efectes de l’avaluació
- El resultat positiu de l’avaluació del director o directora és un mèrit a tenir en compte en tots els processos vinculats a la seva carrera professional docent (D_aut, 61.2).
- El resultat negatiu de l’avaluació de l’exercici de la direcció en un període de mandat comporta que el director o directora no pugui optar a la renovació per un altre mandat (D_aut, 21.3; D_dir, 41.2).
- L’acreditació de directiu professional docent es perd com a resultat de l’avaluació negativa de l’exercici de la direcció en el període de mandat (D_dir, 37.2; D_dir, 41.4).
- L’avaluació positiva de l’exercici de la direcció en cada mandat comporta la percepció del complement de reconeixement de la funció directiva (D_dir, 30.3).
- Quan es deixa l’exercici de la direcció, amb avaluació positiva, es consolida un complement retributiu en les mateixes proporcions que el complement de reconeixement (D_dir, 30.4).
- L’avaluació positiva anual de l’acompliment genera en el directiu professional docent el dret a percebre un increment anual variable i no consolidable del complement de reconeixement de l’exercici de la direcció que preveu l’article 30.3, en les quanties que estableixi el Govern (D_dir, 40.2 i 41.3).

9. Directiu professional docent. La gestió del personal directiu docent està subjecta a avaluació, d’acord amb els principis d’eficàcia, eficiència i responsabilitat i de control de resultats en funció dels objectius fixats i dels recursos assignats (LEC, 116.2 i D_dir, 40.1). L’avaluació de l’exercici de la direcció s’ha d’atenir a les seves normes específiques de procediment, criteris i indicadors (D_aut, 61.3) i es realitza anualment sobre els objectius, els resultats a assolir, les funcions específiques i les que els hagin estat delegades a les direccions(D_dir, 39.3 i 41.1).


Avaluació de la funció inspectora

Àmbit. La modalitat de l’avaluació de la funció inspectora (LEC, 186.1.d) pot ser interna i externa i es porta a terme d’acord amb els principis, les finalitats i els procediments establerts al títol XI de la Llei d’educació (LEC, 181.2).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada