divendres, 10 de desembre del 2010

Lèxic de l’autonomia dels centres educatius (14)

Consell escolar (del centre)

1. Definició.
—És un òrgan col·legiat de govern dels centres públics (LEC, 139.1) [també, "un òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern dels centres" (LEC, 139.4 i 148.1, D_aut, 27.1) o "en el govern i la gestió dels centres educatius" (D_aut, 26.1)].
—És l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre concertat (LEC, 152.1).
—La ZER es dota d’un consell escolar (D_aut, DA 15.3), que és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat educativa en el govern de la ZER (D_aut, DA 15.8).

2. Dret de participació.
—Les mares, els pares o els tutors tenen el dret de participar en la vida del centre per mitjà del consell escolar i dels altres instruments de què es dotin els centres en exercici de llur autonomia (LEC, 25.3 i 46.2).
—La direcció ha d’assegurar la participació del consell escolar (LEC, 142.6.c).

3. Funcions del consell escolar dels centres públics
—Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres (LEC, 94.1 i 148.3.a).
—Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats (LEC, 148.3.b i D_aut, 53.2).
—Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions (LEC, 148.3.c) i participar en l’avaluació de l’aplicació (D_aut, 12.3).
—Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents (LEC, 148.3.d), globalment o per parts (D_aut, 18.3).
—Aprovar la carta de compromís educatiu (LEC, 148.3.e. i D_aut, 7.5 ).
—Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes (LEC, 148.3.f. D_aut, 52.2 i D_dir, 9.d). En finalitzar l’exercici, el consell escolar aprova la liquidació pressupostària i la incorporació dels eventuals romanents al pressupost de l’any següent (D_aut, 52.3).
—Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes (LEC, 148.3.g).
—Participar en el procediment de selecció del director (LEC, 148.3.h). Designar els representants en la comissió de selecció del director (LEC, 143.3 i D_dir, 16.1).
—Participar en la proposta de cessament del director (LEC, 148.3.h i D_dir, 22.1.d). La resolució de revocació s’emet amb l’audiència prèvia a la persona interessada i escoltat el consell escolar (D_dir, 22.1.d).
—Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes (LEC, 148.3.i. i D_aut, 25.5).
—Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament (LEC, 148.3.j. i D_aut, 53.2).
—Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar (LEC, 148.3.k).
—Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn (LEC, 148.3.l).
—Aprovar les estratègies didàctiques pròpies, a proposta del claustre del professorat (D_aut, 17.2).
—Aprovar les normes sobre els procediments electius dels membres del consell escolar, a proposta de la direcció del centre públic (D_aut, 28.5).
—Ser informat per la direcció del centre periòdicament dels expedients disciplinaris dels alumnes que s’han resolt (D_aut, 25.5).
—Ser informat pel director del nomenament i cessament de tutors i tutores (D_aut, 39.3), dels òrgans unipersonals de coordinació (D_aut, 41.5 i D_dir, 10.1.a) i dels altres òrgans unipersonals de direcció (D_dir, 10.1.a).
—Vetllar i donar suport a l’equip directiu per al compliment de la programació anual del centre i del projecte de direcció (D_aut, 46.1).
—Aprovar els criteris per subscriure convenis amb persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre per afavorir l’ús social dels centres (D_aut, 54.3), així com per fixar l’import de la compensació econòmica derivada de la despesa generada per reposició de material i de reparació d’instal·lacions i equipaments (D_aut, 54.4).
—Sol·licitar o informar favorablement sobre la creació, supressió i modificació de la composició de les ZER (D_aut, DA 15.12).
—Tenir coneixement de la resolució sobre l’admissió de les sol·licituds al procediment de selecció del director (D_dir, 15.3) i conèixer les candidatures al centre i els seus projectes de direcció (D_dir, 23.2 i annex 1.1).
—Col·laborar en el procés d’avaluació de l’exercici de la direcció (D_dir, 32.2).
—Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries (LEC, 148.3.m).

4. Estructura i composició del consell escolar.
—El Departament ha d’adaptar l’estructura i la composició del consell escolar a les característiques dels centres educatius únics i d’altres centres de característiques singulars (LEC, 148.2).
—El centre (públic i concertat) determina la composició del consell escolar en les normes d’organització i funcionament, d’acord amb el projecte educatiu i respectant la legislació vigent (D_aut, 27.3).
—Composició del consell escolar d’un centre públic (D_aut, 45).
—Totes les persones membres del claustre del professorat, amb independència de la seva situació administrativa, són electores i elegibles com a representants del professorat al consell escolar del centre, amb l’única excepció del professorat substitut, que no és elegible (D_aut, 48.4).
—Els i les representants de l’alumnat s’escullen a partir del primer curs d’educació secundària obligatòria (D_aut, 27.4).
—En els centres específics d’educació especial i en els que tinguin unitats d’educació especial també és membre del consell escolar un o una representant del personal d’atenció educativa. La representació d’aquest personal no té la consideració de representació del professorat als efectes de determinar la composició del consell escolar (D_aut, 27.5).
—En els centres que imparteixen cicles formatius de dues o més famílies professionals, o en què almenys el 25% de l’alumnat està cursant ensenyaments de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, ensenyaments de grau mitjà de música o de dansa o ensenyaments artístics superiors, es pot incorporar a les sessions del consell escolar una persona proposada per les institucions empresarials o laborals presents en l’àmbit d’acció del centre, d’acord amb les seves normes d’organització i funcionament, amb veu i sense vot (D_aut, 27.6).
—Composició del consell escolar de les llars de la Generalitat (D_aut, DA 10.4) i dels ajuntaments (D_aut, DA 10.5).
—Composició del consell escolar de la ZER (D_aut, DA 15.8).
—Cadascuna de les escoles que integren la ZER té consell escolar. La composició i les funcions del consell escolar de cada escola es regula a les normes d’organització i funcionament de la zona, que ha d’aprovar el consell escolar de la ZER. La composició del consell escolar de cada escola ha de garantir la representació equilibrada de tots els sectors de la comunitat escolar (D_aut, DA 15.9).

5. Comissions de treball.
—Es poden constituir comissions específiques d’estudi i informació, per tal que formulin aportacions i propostes al plenari del consell (LEC, 148.5 i D_aut, 47.1).
—A les comissions, en tot cas, s’hi ha d’incorporar la direcció del centre o, en la seva representació, un altre òrgan unipersonal de direcció, un professor o professora, i un alumne o alumna o un representant o una representant de les mares i els pares (LEC, 148.5 i D_aut, 47.2).
—Els centres de titularitat pública han de comptar amb una comissió econòmica, amb les excepcions que estableixi el Departament (LEC, 148.5), integrada, com a mínim, pel director o directora, que la presideix, el secretari o secretària i, en el seu cas, l’administrador o administradora, un professor o professora, un o una representant dels pares i mares i un o una representant dels i de les alumnes. La comissió econòmica supervisa la gestió econòmica del centre i formula, d’ofici o a requeriment del consell, les propostes que siguin escaients en aquesta matèria (D_aut, 47.3).
— El consell escolar, directament o a través de la seva comissió econòmica, fa el seguiment de l’execució del pressupost i comprova l’aplicació donada als recursos totals del centre (D_aut, 52.3).
— El consell escolar pot autoritzar que s’incorporin d’altres persones membres de la comunitat educativa a una comissió quan sigui d’interès per als objectius de la comissió (D_aut, 47.4).

6. Funcionament.
—El consell escolar ha d’aprovar les seves normes de funcionament (LEC, 148.4 i D_aut, 46.2). El reglament del consell escolar, un cop aprovat per aquest, s’integra en les normes d’organització i funcionament del centre (D_aut, 27.3).
—El consell escolar actua normalment en ple (LEC, 148.5).
—El consell es colar es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el director o directora del centre o ho sol·licita al menys un terç de les seves persones membres. A més, s’ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització (D_aut, 46.3).
—Les decisions del consell escolar es prenen normalment per consens. Si no és possible arribar-hi, la decisió s’adopta per majoria de les persones membres presents, llevat dels casos en què la normativa determini una altra majoria qualificada (D_aut, 46.4).
—La convocatòria de les reunions s’ha de trametre per la presidència del consell amb una antelació mínima de 48 hores, juntament amb la documentació que hagi de ser objecte de debat, i, si escau, d’aprovació. El consell escolar es pot reunir d’urgència, sense termini mínim per a la tramesa de la convocatòria, si totes les persones membres hi estan d’acord (D_aut, 46.5).
—Quan en l’ordre del dia s’incloguin temes o qüestions que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d’alguna persona que no sigui membre del consell escolar, se’l podrà convocar a la sessió per tal que informi sobre el tema o qüestió corresponent (D_aut, 46.6).
—Les persones membres del consell escolar, representants electes dels diferents sectors, ho són per un període de quatre anys, sens perjudici del que s’estableix a la disposició addicional tercera (D_aut, 28.1 i 3).
—Els consells escolars es renoven per meitats de les persones representants electes de cada sector cada dos anys, en el primer trimestre del curs escolar. El consell escolar renovat s’ha de constituir abans de finalitzar el període lectiu del mes de desembre (D_aut, 28.2).
—El director manté el seu dret de presència, participació i vot en les reunions del consell escolar on s’han d’escollir les persones representants en la comissió de selecció del director, que seran presidides pel cap d’estudis (D_dir, Annex 1.3).

7. Funcions del consell escolar dels centres concertats
—Ser escoltat pel titular, abans que aprovi el projecte educatiu (LEC, 95.1).
—Aprovar les normes d’organització i funcionament (LEC, 98.4), globalment o per parts (D_aut, 18.3 i 21.1) i les decisions pertinents sobre l’estructura organitzativa (LEC, 152.2.f).
—Aprovar les normes sobre els procediments electius dels membres del consell escolar, a proposta del titular del centre concertat (D_aut, 28.5).
—Intervenir en la designació i el cessament del director del centre i en la selecció i l’acomiadament de docents (LEC, 152.2.a).
—Participar en el procés d’admissió d’alumnes i garantir el compliment de les normes que el regulen (LEC, 152.2.b).
—Aprovar la sol·licitud d’autorització de percepcions, o la comunicació de l’establiment de percepcions, segons que escaigui, per les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars (LEC, 152.2.c).
—Aprovar el pressupost del centre i el retiment de comptes (LEC, 152.2.d).
—Conèixer la resolució de conflictes escolars i vetllar perquè s’ajusti a la normativa vigent. A instància de mares, pares o tutors, el consell escolar pot revisar les decisions relatives a conductes dels alumnes que perjudiquin greument la convivència en el centre i proposar, si escau, les mesures pertinents (LEC, 152,2,e).
—Participar en l’aplicació de la línia pedagògica general del centre, aprovar la carta de compromís educatiu i elaborar directrius per a programar i desenvolupar les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars (LEC, 152.2.g).
—Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn del centre, i aprovar els acords de coresponsabilitat i de subscripció de contractes programa i avaluar-ne l’aplicació (LEC, 152.2.i).

8. La direcció i el secretari del centre.
—Correspon al director o directora la funció de presidir el consell escolar (LEC, 142.4 i D_dir, 5.1.b).
—La direcció ha d’assegurar la participació del consell escolar (LEC, 142.6.c) en l’adopció de les decisions que li corresponen i en la tasca de control de la gestió del centre (D_dir, 7.d).
—El director ret comptes davant el consell escolar i l’Administració educativa (LEC, 147.7). Les normes d’organització i funcionament del centre han de determinar el rendiment de comptes al consell escolar amb relació a la gestió del projecte educatiu i, si escau, l’aplicació dels acords de coresponsabilitat (D_aut, 19.1). La direcció està sotmesa al control social mitjançant el consell escolar del centre i ha de retre comptes a la comunitat escolar, en el marc de les funcions que el consell escolar té atribuïdes per llei (D_dir, 2.3).
—Les eleccions per a la constitució o renovació de les persones membres del consell escolar les convoca el director o directora del centre públic i la persona titular del centre privat concertat amb quinze dies d’antelació, dins les dates que a aquest respecte fixi amb caràcter general el Departament d’Educació (D_aut, 28.2).
—Correspon al secretari del centre l’exercici de les funcions pròpies de la secretaria del consell escolar del centre (D_aut, 33.3).
—La direcció ha de comunicar al consell escolar la resolució de delegació de funcions en el cap d’estudis i en el secretari (D_aut, DA 5.1).

[Vegeu "comunitat escolar".]

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada