divendres, 10 de desembre del 2010

Lèxic de l’autonomia dels centres educatius (13)

Concrecions (curriculars, organitzatives)

1. Projecte educatiu.
—La concreció i el desenvolupament dels currículums és un element obligatori del projecte educatiu (LEC 91.4 i D_aut, 5.1.c).
—El director ha de vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment (LEC, 142.5.b; D_aut, 31.3.e. i D_dir, 6.b).
—La concreció dels currículums dels diferents ensenyaments a què fa referència l’article 5.1.c) té la finalitat prioritària de garantir l’assoliment de les competències bàsiques i les específiques de cada currículum, així com la consecució de l’excel·lència en un context d’equitat, i pot comportar la incorporació d’objectius addicionals i l’adopció de mesures organitzatives i de gestió específiques (D_aut, 14.1).
—En la concreció i desenvolupament del currículum, que s’ha de recollir en el projecte educatiu, els centres poden implantar estratègies didàctiques pròpies que requereixin una organització horària de les matèries diferent de l’establerta amb caràcter general (D_aut, 17.1).


2. Projecte de direcció.
—El projecte de direcció inclou la concreció dels plantejaments educatius i dels criteris d’organització pedagògica i curricular (D_dir, 6.c).
—En el projecte de direcció dels centres nous s’han d’incloure concrecions de l’estructura organitzativa i indicadors per avaluar l’exercici de la direcció (D_dir, 23.4 i D_aut, DT 2.1).
— El projecte de direcció ha de preveure actuacions d’aplicació del projecte educatiu, concrecions organitzatives i indicadors explícits per a l’avaluació del mandat (D_dir, 25.1).

3. Programació general anual. La programació general anual és la concreció de les prioritats i de tots els aspectes relatius a les activitats i el funcionament del centre per al curs corresponent, incloses, si escau, les concrecions relatives als projectes, el currículum, les normes i tots els plans d’actuació acordats i aprovats (D_aut, 10.1).

4. Normes d’organització i funcionament.
—En el conjunt de normes d’organització i funcionament del centre s’ha de determinar la concreció de les previsions del projecte educatiu per orientar l’organització pedagògica (D_aut, 19.1.a).
—Al conjunt de les normes d’organització i funcionament del centre s’ha de determinar les concrecions que escaiguin sobre la participació en el centre dels sectors de la comunitat escolar i sobre l’intercanvi d’informació entre el centre i les famílies, col·lectivament i individualitzadament (D_aut, 19.1.d).
—A les normes d’organització i funcionament de la ZER s’estableix la concreció de les funcions de cada claustre d’escola (D_aut, DA 15.7).

5. Concrecions organitzatives.
—Les concrecions organitzatives del centre han de buscar la major sistematització de les activitats del centre, la implicació de tot el personal en el treball en equip i afavorir-ne el creixement dels nivells de motivació i de satisfacció (D_aut, 50.1).
—El projecte de direcció ha de preveure concrecions organitzatives i indicadors explícits per a l’avaluació del mandat (D_dir, 25.1).
—Les concrecions organitzatives que es proposin en el projecte de direcció han de buscar la major sistematització de les activitats del centre i la creació de condicions i formes d’organització que estimulin la implicació de tot el personal en el treball en equip i n’afavoreixin el creixement dels nivells de motivació i de satisfacció (D_dir, 25.3)

6. Avaluació dels centres.
—És objecte d’avaluació l’adequació del desenvolupament i la concreció del currículum en els projectes educatius dels centres (LEC, 53.2 i 193.3).
—El director ha d’intervenir en l’avaluació de les concrecions curriculars (D_dir, 6.b).
—La programació general anual del centre en concreta, per a cada curs escolar, els indicadors d’avaluació corresponents. Aquesta concreció, en els centres públics, es fa a partir dels indicadors que consten en el projecte de direcció, i d’acord amb els indicadors del projecte educatiu (D_aut, 58.1).
—L’avaluació d’un centre ha de permetre revisar el projecte educatiu i les concrecions curriculars que conté (D_aut, 59.2).

7. Comprovació per part de l’Administració.
—En tot cas, els centres públics i concertats ha de mantenir la concreció dels currículums a disposició de l’Administració educativa per tal que aquesta en pugui comprovar l’ajustament als mínims curriculars que garanteixen la validesa dels títols corresponents als ensenyaments reglats impartits (D_aut, 5.1.c).
—Els titulars dels centres privats no sostinguts amb fons públics han de posar a disposició de l’Administració educativa la concreció del currículum dels ensenyaments que imparteixen (LEC, 96.4), per comprovar l’ajustament als mínims curriculars (D_aut, DA 1.1).

[Vegeu “projecte educatiu”.]


Consell de direcció

1. Definició. Els centres públics, en exercici de llur autonomia, poden constituir un consell de direcció, integrat per membres del claustre del professorat d’entre els que tenen assignades o delegades tasques de direcció o de coordinació (LEC 147.5 i D_aut, 37.2). Les persones membres de l’equip directiu han de formar part del consell de direcció (D_aut, 37.2).

2. Funcionament. Les normes d’organització i funcionament del centre estableixen les funcions i el règim de funcionament i de reunions del consell de direcció (D_aut, 37.1).

3. Lideratge distribuït. La finalitat del consell de direcció és aprofundir en la pràctica del lideratge distribuït (D_aut, 37.1). Les funcions de la direcció comporten l’exercici d’un lideratge distribuït i del treball en equip d’acord amb el que s’estableixi a cada centre en relació amb les funcions dels membres de l’equip directiu i, si s’escau, del consell de direcció (D_dir, 3.2).

4. Direcció del centre.
—La direcció del centre també pot constituir un consell de direcció (LEC, 139.2), en aplicació del projecte de direcció (D_aut, 37.1).
—Correspon al director o directora nomenar i fer cessar els membres del consell de direcció (LEC, 147.6), entre les persones membres del claustre de professorat que tenen assignades o delegades tasques de direcció o de coordinació (D_aut, 37.2).
—El director o directora presideix el consell de direcció (D_aut, 37.2 i D_dir, 5.1.b).

5. Claustre del professorat. El claustre del professorat ha de donar suport a l’equip directiu i, si escau, al consell de direcció, en el compliment de la programació general del centre (LEC, 146.2.g).

[Vegeu “equip directiu”.]

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada