diumenge, 11 de novembre del 2012

Avantprojecte de llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa (LOMQE) [5]


5) L’educació secundària obligatòria [1]


1.- Organització curricular dels tres primers cursos de l’etapa

De forma contrària a l’educació primària, l’organització de l’ESO recupera els dos cicles, si bé d’una duració diferent: “el primer de tres anys acadèmics i el segon amb caràcter propedèutic d’un any acadèmic” (nou art. 23.bis LOE).

Es manté l’organització en matèries, però la llei regula la de cada curs de l’etapa amb tot detall, sense cap marge al desenvolupament autonòmic, i amb les següents novetats:

a) Al primer curs la matèria “Ciències de la naturalesa” porta l’especificació de “biologia i geologia”; en canvi, al segon curs, aquesta matèria es concreta en “física i química”.

b) Al primer curs s’inclouen les matèries “Educació plàstica i visual” i “Tecnologies”. Al segon curs se substitueixen per la “Música” i l’”Educació cívica i constitucional”.

c) A més de les ja esmentades, el primer i el segon curs coincideixen en les següents matèries: “Educació física”, “Ciències socials, geografia i història”, “llengua castellana i literatura, i si n’hi ha, llengua cooficial i literatura”, “Primera llengua estrangera” i “Matemàtiques”.

d) Desapareix la matèria d’educació per a la ciutadania i els drets humans, que s’havia de cursar en un dels tres primers cursos per tot l’alumnat.

e) Al llarg dels dos primers cursos, els alumnes cursaran almenys una matèria optativa. Dins l’oferta de les matèries optatives, se suprimeix la menció a la cultura clàssica.

f) Se suprimeix també la limitació actual en els dos primers cursos del màxim de dues matèries més que en l’últim cicle d’educació primària (art. 24.6 LOE vigent).

g) Se substitueix, dins el tractament transversal en totes les àrees, “l’educació en valors” (art. 24.7 LOE vigent) per “la emprenedoria i l’educació cívica i constitucional” (art. 24.4 LOE, segons la proposta).

h) Al tercer curs, la matèria de Ciències naturals es desdobla en dues matèries: “Biologia i geologia” i “Física i Química”, que han de cursar tots els alumnes, a més de les matèries del primer i segon curs, enumerades a l’apartat c) anterior. En matemàtiques, es alumnes poden optar per dues modalitats diferents: una d’iniciació als ensenyaments acadèmics i una altra d’iniciació als ensenyaments aplicats.

i) Tots els alumnes del tercer curs han de cursar també la matèria de Música i una matèria de modalitat (que només són dues: “Disseny i tecnologia” i “Utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació”, les úniques previstes a l’art. 24.4 LOE, segons la proposta).

j) Al tercer curs, els alumnes cursaran almenys una matèria optativa. En l’oferta de matèries optatives s’ha d’incloure una segona llengua estrangera, així com una matèria relacionada amb l’educació plàstica i visual. Tampoc apareix en aquest tercer l’oferta de la cultura clàssica.


2.- Organització del quart curs de l’ESO

Aquest quart curs de l’etapa és el que sofreix un major nombre d’innovacions:

a) El quart curs passa de tenir un “caràcter orientador, tant per als estudis postobligatoris com per a la incorporació a la vida laboral” (art. 25.6 LOE vigent) a “un caràcter propedèutic” (art. 25.1 LOE, segons proposta), és a dir, aquest curs es converteix en un ensenyament preparatori per a l’estudi d’una disciplina. I en conseqüència, en lloc de la possibilitat actual d’establir agrupacions de les matèries en diferents opcions, s’estableix amb caràcter general que el quart curs “es podrà cursar en l’opció d’ensenyaments acadèmics per a la iniciació al Batxillerat, o en l’opció d’ensenyaments aplicats per a la iniciació a la Formació Professional”.

b) De les matèries obligatòries, se suprimeixen l’Educació eticocívica i la de Ciències socials, geografia i història. Les Matemàtiques s’ofereixen en les mateixes modalitats del tercer curs: l’una corresponent a ensenyaments acadèmics i l’altra a ensenyaments aplicats.

c) Els alumnes que optin per la modalitat d’ensenyaments acadèmics hauran de cursar, a més, tres matèries:

-          Física i Química o Geografia i Història;
-          Biologia i Geologia o Llatí;
-          Una matèria optativa (reduint-se l’optativitat actual: “Els alumnes poden cursar una o més matèries optatives d’acord amb el marc que estableixin les administracions educatives”, art. 25.3 LOE vigent). En l’oferta d’optatives, només es preveu l’obligació d’incloure una segona llengua estrangera, així com una matèria relacionada amb l’educació plàstica i visual.

d) Els alumnes que optin per la modalitat d’ensenyaments aplicats hauran de cursar, a més, tres matèries:

-          Ciències aplicades a l’activitat professional;
-          Tecnologies de la Informació i la Comunicació;
-          Una matèria optativa (l’oferta de matèries optatives haurà d’incloure la matèria d’iniciació a la vida laboral i l’activitat emprenedora, així com una matèria relacionada amb l’educació plàstica).

e) Se substitueix, dins el tractament transversal en totes les àrees, “l’educació en valors” (art. 25.4 LOE vigent) per “la emprenedoria i l’educació cívica i constitucional” (art. 25.6 LOE, segons la proposta).

f) S’ha de garantir que els alumnes puguin assolir l’adequat nivell de competències bàsiques establert per a l’ESO tant per l’opció d’ensenyaments acadèmics com per la d’ensenyaments aplicats (art. 25.7 LOE, segons proposta).


3.- Programes de millora de l’aprenentatge i el rendiment en el primer cicle

La nova redacció de l’article 27 LOE introdueix uns programes de millora de l’aprenentatge i el rendiment en el primer cicle (és a dir, en els tres primers cursos) que són una versió dels actuals “programes de reforç de les capacitats bàsiques per als alumnes que ho requereixin per poder seguir amb aprofitament els ensenyaments de l’educació secundària” (art. 24.8 LOE vigent) i dels “programes de diversificació del currículum des de tercer curs d’educació secundària obligatòria, per a l’alumnat que ho requereixi després de l’oportuna avaluació” (art. 27.1 LOE vigent).

Els nous programes de millora de l’aprenentatge i el rendiment es poden implantar des del segon curs (a diferència de les actuals diversificacions del currículum des de tercer curs) i el seu contingut és pràcticament idèntic: una metodologia específica a través d’una organització de continguts, activitats pràctiques i, si s’escau, de matèries, diferent de l’establerta amb caràcter general” (art. 27.1 LOE vigent i nova proposta).  

Els requisits per a incorporar-se als nous programes són haver repetit almenys un curs en qualsevol etapa i una vegada cursat el primer curs, no estiguin en condicions de promocionar a segon per la via ordinària, o que una vegada cursat el segon, no estiguin en condicions de promocionar a tercer per la via ordinària (per tant, el programa es desenvolupa al llarg de dos cursos en el primer supòsit, o només en tercer curs, en el segon supòsit), evitant-se en definitiva la repetició d’un curs d’ESO.

El projecte de llei preveu, fins i tot, la incorporació excepcional a un programa de millora de l’aprenentatge i el rendiment quan els alumnes no estiguin en condicions de promocionar al quart curs, “per a repetir tercer” (art. 27.3 LOE, segons proposta).

Aquest programes van dirigits a aquells “alumnes amb dificultats generalitzades d’aprenentatge no imputables a manca d’estudi o esforç” (art. 27.3 LOE, segons proposta), amb la finalitat que els alumnes “puguin cursar el quart curs per la via ordinària i obtinguin el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria” (art. 27.1 LOE, segons proposta).


En la propera nota continuaré amb l’avaluació d’aquesta etapa.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada