dijous, 8 de novembre del 2012

Avantprojecte de llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa (LOMQE) [4]


4) L’etapa de l’educació primària


1.- Organització curricular de l’etapa

D’entrada, desapareixen els cicles de l’etapa, que ara s’organitzarà en sis cursos sense agrupar-los de dos en dos com succeeix actualment.

L’àrea actual de Coneixement del medi natural, social i cultural es divideix en dos àrees, la de Ciències de la naturalesa i la de Ciències socials.

Se suprimeix l’àrea d’educació per a la ciutadania i els drets humans, prevista en un dels cursos del tercer cicle de l’etapa.

S’afegeix un apartat 4 a l’article 19, amb la següent redacció:

La lengua castellana o la lengua cooficial sólo se utilizarán como apoyo en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. Se priorizarán la comprensión y la expresión oral.”


2.- L’avaluació dels alumnes durant l’etapa

Se substitueix l’accés de l’alumnat al cicle següent per l’accés al curs següent, després d’assolir les competències bàsiques corresponents i el grau de maduresa adequat.

Se suprimeix l’apartat 3 de l’article 20 de la LOE:

“No obstant el que s’assenyala a l’apartat anterior, l’alumnat que no hagi assolit algun dels objectius de les àrees pot passar al cicle o etapa següent sempre que aquesta circumstància no li impedeixi seguir amb aprofitament el nou curs. En aquest cas ha de rebre els suports necessaris per recuperar els objectius esmentats.”

El nou apartat 3 d’aquest article 20 de la LOE inclou una avaluació de tots els alumnes en finalitzar el tercer curs de Primària, “en la qual es comprovarà el grau d’adquisició de les competències bàsiques en comunicació lingüística i matemàtica”. Aquesta avaluació substitueix, de fet, l’avaluació de diagnòstic de les competències bàsiques assolides pels alumnes, prevista a l’article 21 LOE (en el seu redactat actual) en finalitzar el segon cicle de l’educació primària.

L’avaluació de diagnòstic del final del segon cicle és “competència de les administracions educatives, (i) té caràcter formatiu i orientador per als centres i informatiu per a les famílies i per al conjunt de la comunitat educativa” (art. 21 LOE, suprimit per l’avantprojecte amb un nou redactat que comentaré després).

En canvi aquesta nova avaluació del final del tercer curs no s’atribueix a les administracions educatives, ja que “les característiques seran les indicades en els apartats 2 i següents de l’article 21 per a l’avaluació de final de l’Educació Primària” (art. 20.3 LOE, segons el nou redactat de l’avantprojecte), característiques atribuïdes directament al Govern de l’Estat, no a les administracions educatives.

La finalitat de la nova avaluació de final del tercer de Primària és molt diferent a l’avaluació de diagnòstic:

De resultar desfavorable esta evaluación, el equipo docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más adecuadas, que podrán incluir la repetición del tercer curso” (art. 20.3 LOE, segons nova redacció).

S’afegeix un nou apartat 4 a l’article 20, totalment innecessari, ja que el seu contingut és pràcticament idèntic a l’art. 19.1 LOE (no modificat per l’avantprojecte, i per tant quedarà en vigor). Comparem els dos textos:

LOE, art. 19.1. En aquesta etapa es posa especial èmfasi en l’atenció a la diversitat de l’alumnat, en l’atenció individualitzada, en la prevenció de les dificultats d’aprenentatge i en la posada en pràctica de mecanismes de reforç tan aviat com es detectin aquestes dificultats.

LOE, art. 20.4. Se prestará especial atención en la etapa de Educación Primaria a la atención personalizada de los alumnos, la realización de diagnósticos precoces y al establecimiento de mecanismos de refuerzo para lograr el éxito escolar.


3.- L’avaluació final de l’Educació Primària

L’article 21 de la LOE rep un redactat totalment diferent: de l’avaluació de diagnòstic passem ara a l’avaluació final de l’etapa, que no existia en la LOE.

Evaluación final de Educación Primaria.
1. Al finalizar el sexto curso de Educación Primaria, se realizará una evaluación a todos los alumnos, sin efectos académicos, en la que se comprobará el grado de adquisición de las competencias básicas y de cumplimiento de objetivos de la etapa. Su resultado tendrá carácter informativo y orientador para los centros, el equipo docente, las familias y los alumnos.

2. Los criterios de evaluación serán establecidos por el Gobierno para todo el Sistema Educativo Español. Las características generales de las pruebas que componen esta evaluación serán fijadas por el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas.

3. Las pruebas deberán ser realizadas por las respectivas Administraciones educativas en el centro educativo en el que el alumno curse estudios, y aplicadas y calificadas por especialistas externos al centro.

En aquest nou precepte hi ha problemes greus de possible inconstitucionalitat. El Govern de l’Estat no pot assumir la competència exclusiva per a establir els criteris d’avaluació ni les característiques generals d’aquestes proves, s’hauria de limitar, com a molt, als aspectes bàsics. Com aquestes proves es referiran a la globalitat del currículum cursat pels alumnes, i no només als aspectes bàsics, les haurien d’establir les administracions educatives, que són les responsables de fixar el currículum de l’etapa.

Per una altra banda, i atès el “caràcter informatiu i orientador per als centres, l’equip docent, les famílies i els alumnes” (art. 21.1 de l’avantprojecte), aquestes proves no poden tenir caràcter de normativa bàsica, ja que no tenen cap incidència sobre la superació de l’etapa educativa ni tampoc sobre cap titulació acadèmica o professional dels alumnes (l’Estat, per tant, no pot invocar les competències previstes a l’article 149.1.30 de la Constitució).

En conseqüència, a més de ser molt discutible el caràcter bàsic de l’avaluació final de l’educació primària, s’ha de rebutjar per invasió de competències la remissió al Govern de l’Estat de l’establiment dels criteris d’avaluació i de la fixació de les característiques generals de les proves, sense que salvi aquesta invasió competencial el tràmit de consulta prèvia a les Comunitats Autònomes, en el cas de les característiques generals de les proves.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada