dimecres, 14 de novembre del 2012

Avantprojecte de llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa (LOMQE) [7]


5) L’educació secundària obligatòria [3]

6.- Desaparició dels Programes de qualificació professional inicial (PQPI)

L’avantprojecte de LOMQE suprimeix els Programes de qualificació professional inicial, que actualment estan inclosos dins l’Educació Secundària Obligatòria, per als alumnes majors de 16 anys que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria (art. 30.1 LOE vigent).

En conseqüència, es modifica profundament el contingut de l’article 30 de la LOE, que passa de regular els PQPI a establir un accés a la Formació Professional Bàsica, que substitueix els PQPI com a nous cicles de Formació Professional, a més dels de grau mitjà i de grau superior (art. 39.3 LOE, segons la proposta):

“Artículo 30. Propuesta de acceso a Formación Profesional Básica.
Cuando el alumno no se encuentre en condiciones de alcanzar el adecuado nivel en la consecución de las competencias básicas, el equipo docente podrá proponer a los padres o tutores, en su caso a través del consejo orientador, la incorporación del alumno a un ciclo de Formación Profesional Básica, siempre que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 41.1 de esta ley orgánica.”


7.- El títol de graduat en educació secundària obligatòria

La nova redacció de l’article 31 de la LOE, sobre el títol de graduat en educació secundària obligatòria, endureix les condicions per a obtenir-lo, amb un major detall en la regulació, impropi de la normativa bàsica.

Així de l’actual obtenció de la titulació, lligada tan sols a “l’assoliment de les competències bàsiques i els objectius de l’etapa” (art. 31.1 LOE vigent), passem a la superació de la revàlida de final de l’etapa i a una qualificació final de l’ESO, superior a 5 punts sobre 10 (obtinguda a partir de la nota mitjana de totes les qualificacions numèriques obtingudes en cadascuna de les matèries, ponderades al 70% i de l’avaluació final ponderada al 30%.

El títol de graduat en ESO no permetrà l’accés indiferenciat a tots els estudis postobligatoris, ja que la superació de l’avaluació final per una determinada opció condicionarà l’accés als estudis del batxillerat o a la formació professional de grau mitjà:

“Art. 31.2. El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permitirá acceder a las siguientes enseñanzas:
a) El título obtenido en la opción de enseñanzas académicas permitirá acceder a Bachillerato,
b) El título obtenido en la opción de enseñanzas aplicadas permitirá acceder a Formación Profesional de Grado Medio.
c) Los títulos obtenidos tanto en la opción de enseñanzas aplicadas como en la de enseñanzas académicas permitirán acceder al resto de enseñanzas post-obligatorias”.

A l’apartat 3 d’aquest article 31 LOE es descriu, amb tot detall, el contingut del títol de graduat, d’una forma més pròpia d’una ordre ministerial que d’una llei orgànica, ja que fins i tot es preveu la possibilitat d’una diligència o annex al títol quan l’alumne hagi repetit la revàlida per a pujar nota:

Art. 31.3. En el título deberá constar la opción u opciones por las que se realizó la evaluación final, así como la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria. En caso de haber superado el alumno la evaluación por las dos opciones de evaluación final, la calificación final será la más alta de las que se obtengan teniendo en cuenta los resultados de ambas opciones.
Se hará constar en el título por diligencia o anexo al mismo la nueva calificación final de Educación Secundaria Obligatoria cuando el alumno se hubiera presentado de nuevo a evaluación por la misma opción para elevar su calificación final.
También se hará constar, si procede, la superación por el alumno de la evaluación final por una opción diferente a la que ya conste en el título, en cuyo caso la calificación final será la más alta de las que se obtengan teniendo en cuenta los resultados de ambas opciones.

No recordo, dels molts anys que porto llegint lleis educatives, que el legislador hagi afinat tant en preveure tots els detalls com en aquest precepte, on l’Estat mostra un zel excessiu en descriure el dibuix del títol oficial, en lloc de limitar-se a establir els drets acadèmics i professionals de l’assoliment del grau corresponent a l’etapa de l’educació secundària obligatòria.

El certificat oficial que rebran els alumnes que no obtinguin el títol, recollirà a més del nombre d’anys cursats “el nivell d’adquisició de les competències bàsiques” (art. 31.4 LOE, segons proposta).

L’obsessió per donar importància a les qualificacions numèriques de les avaluacions dels alumnes arriba a preveure que l’obtenció directa del títol per la superació de les proves per als majors de 18 anys, comportarà com a qualificació final de l’ESO “l’obtinguda en l’esmentada prova” (art. 31.5 LOE, nou apartat afegit a la llei), sense necessitat de fer mitjanes aritmètiques amb altres estudis.   

Amb això, finalitzo els comentaris a la nova ESO. Seguiré un altre dia amb el batxillerat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada