dimarts, 13 de novembre del 2012

Avantprojecte de llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa (LOMQE) [6]


5) L’educació secundària obligatòria [2]


4.- L’avaluació durant l’etapa

En les avaluacions de final de curs, les decisions sobre la promoció de l’alumnat han d’atendre “el nivell” en la consecució de “les competències bàsiques” (en lloc del criteri actual “atenent la consecució dels objectius”, art. 28.2 LOE).

Se suprimeix el següent paràgraf: “Les decisions sobre l’obtenció del títol al final de l’etapa les ha d’adoptar de forma col·legiada el conjunt de professors de l’alumne respectiu, atenent la consecució de les competències bàsiques i els objectius de l’etapa” (art. 28.2 LOE vigent).

La promoció de curs exigeix “haver superat totes les matèries cursades” (en lloc del redactat actual: “haver superat els objectius de les matèries cursades”, art. 28.3 LOE).

Per a la promoció excepcional amb avaluació negativa de tres matèries s’afegeix la condició d’aplicar mesures d’atenció educativa propostes en el consell orientador a què es refereix l’apartat 8 de l’article 28 (que té un redactat nou, pràcticament en la seva totalitat):

Art. 28.8. “Con la finalidad de facilitar que todos los alumnos alcancen el adecuado nivel en la consecución de las competencias básicas en esta etapa, las Administraciones educativas establecerán medidas de refuerzo educativo. La aplicación personalizada de las medidas se revisará periódicamente y, en todo caso, al finalizar el curso académico.
Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se entregará a los padres o tutores de cada alumno un consejo orientador, que incluirá el grado de adquisición de las competencias básicas, en el que se propondrá a padres o tutores el itinerario más adecuado a seguir por el alumno y, en su caso, la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento o a un ciclo de Formación Profesional Básica”.

A l’apartat 3 d’aquest mateix article 28 se suprimeix la següent previsió: “Les administracions educatives han de regular les actuacions de l’equip docent responsable de l’avaluació”.

Se suprimeix l’actual contingut dels apartats 8 i 9 de l’article 28 LOE:

28.8. “Els alumnes que en finalitzar el quart curs d’educació secundària obligatòria no hagin obtingut la titulació que estableix l’article 31.1 d’aquesta Llei poden realitzar una prova extraordinària de les matèries que no hagin superat”.

28.9. “Els alumnes que cursin els programes de diversificació curricular a què es refereix l’article 27 han de ser avaluats de conformitat amb els objectius de l’etapa i els criteris d’avaluació fixats en cadascun dels programes respectius”.

Als nous apartats 9 i 10 de l’article 28 es preveu una avaluació en finalitzar el primer cicle de l’etapa (després del tercer curs) en substitució de l’avaluació de diagnòstic actual en finalitzar el segon curs de l’educació secundària obligatòria (art. 29 LOE vigent):

28.9. “Las Administraciones educativas realizarán una evaluación al finalizar el primer ciclo, mediante la realización de una prueba sin efectos académicos que tendrá como finalidad comprobar el grado de adquisición de las competencias básicas”.

28.10. “Tras cursar el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, así como una vez cursado segundo curso cuando el alumno se vaya a incorporar de forma excepcional a un ciclo de Formación Profesional Básica, se entregará a los alumnos un certificado de estudios cursados.”

El nou article 31.4, que comentaré després, també preveu per als alumnes que no obtinguin el títol “un certificat oficial en el qual han de constar el nombre d’anys cursats i el nivell d’adquisició de les competències bàsiques”.


5.- L’avaluació final de l’Educació Secundària Obligatòria

La nova redacció de l’article 29 de la LOE inclou, igual que ja hem vist a l’educació primària, una avaluació final de l’Educació Secundària Obligatòria:

“Evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria.
1. Al finalizar el cuarto curso, los alumnos realizarán una evaluación por la opción de enseñanzas académicas o por la de enseñanzas aplicadas.
Los alumnos podrán realizar la evaluación por cualquiera de las dos opciones, con independencia de la opción cursada en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, o por ambas opciones en la misma ocasión.
La superación de esta evaluación requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10.
2. En las pruebas se comprobará el grado de adquisición de las competencias básicas y la consecución de los objetivos de la etapa.
3. Podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos que hayan obtenido bien evaluación positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos materias.
4. Los criterios de evaluación serán establecidos por el Gobierno para todo el Sistema Educativo Español.
Las características generales de las pruebas que componen esta evaluación serán fijadas por el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas.
5. Las pruebas deberán ser realizadas por las respectivas Administraciones educativas en el centro educativo en el que el alumno curse estudios, y aplicadas y calificadas por especialistas externos al centro.
6. Los alumnos que no hayan superado la evaluación por la opción escogida, o que deseen elevar su calificación final de Educación Secundaria Obligatoria, podrán repetir la evaluación en convocatorias sucesivas, previa solicitud.
Los alumnos que hayan superado esta evaluación por una opción podrán presentarse de nuevo a evaluación por la otra opción si lo desean, y de no superarla en primera convocatoria podrán repetirla en convocatorias sucesivas, previa solicitud.”

Com ja vaig dir en la nota sobre l’educació primària, el Govern de l’Estat no pot assumir com a competència exclusiva l’establiment de tots els criteris d’avaluació ni de les característiques generals d’aquestes proves, sinó només dels aspectes bàsics, entesos d’acord amb la doctrina del Tribunal Constitucional com el “mínim comú denominador de la normativa estatal”, que no pot impedir les Administracions públiques completar i desenvolupar aquests criteris i característiques de les proves.

És evident que aquestes proves de final de l’etapa es poden referir a la globalitat del currículum cursat pels alumnes, i no exclusivament als aspectes bàsics i comuns del currículum fixat per l’Estat. No ens trobem davant d’una prova de caràcter estatal (malgrat el que es diu a l’apartat 4, que remet a tot el sistema educatiu espanyol), sinó d’una avaluació final de l’etapa amb característiques comunes en les diferents proves de cadascuna de les Administracions educatives, i en conseqüència, les proves les hauria d’establir cada Administració en l’àmbit de les seves competències, respectant en tot cas les característiques i trets generals que fixi la pròpia llei estatal, però sense intervenció del Govern en l’establiment dels criteris d’avaluació.

El Tribunal Constitucional ha reconegut que l’Estat “ha d’establir les bases de forma suficientment àmplia i flexible com per a permetre que els Comunitats Autònomes amb competències normatives en la matèria puguin adoptar les seves pròpies alternatives polítiques en funció de les seves circumstàncies específiques” (STC 131/1996). És evident l’excés de detall d’aquest article 29 sobre l’avaluació final de l’ESO, com ja ha reconegut, reiteradament, el Tribunal Constitucional:

"El establecimiento por parte del Estado de las bases de la ordenación no puede llegar a tal grado de desarrollo que deje vacío de contenido la correlativa competencia de la Comunidad" (STC de 28 de juliol de 1981).

Les normes bàsiques no poden esgotar la regulació d’una matèria (STC de 28-7-81, 2-1-82, 28-6-82 i 6-11-86). En definitiva, una vegada més, ens trobem amb una regulació del Govern Estatal dels criteris i característiques de les proves de les avaluacions finals d’etapa que pot afectar la competència de la Generalitat de Catalunya en matèria educativa.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada