dimarts, 20 de novembre del 2012

Avantprojecte de llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa (LOMQE) [9]


7) Accés a la universitat

La nova redacció de l’article 38 LOE no té, pràcticament, cap punt de coincidència amb la regulació actual de la prova d’accés a la universitat. S’hi poden destacar els següents aspectes:

1) Desapareix la prova única per accedir als estudis universitaris, la qual permet valorar, juntament amb les qualificacions obtingudes al batxillerat, la maduresa acadèmica i els coneixements adquirits en aquest, així com la capacitat per seguir amb èxit els estudis universitaris (art. 38.1 LOE vigent).

Això és conseqüència directa de la introducció de l’avaluació final del batxillerat (art. 36.bis LOE segons proposta)

2) El nou text atribueix al Govern “l’establiment de la normativa bàsica que permeti a les universitats fixar els procediments d’admissió dels alumnes que hagin obtingut el títol de batxiller o equivalent” (art. 38 LOE segons proposta).

Aquest procediments utilitzaran algun o alguns del següents criteris de valoració dels estudiants:

a) Qualificació final del batxillerat.
b) Modalitat i via cursades en el batxillerat, en relació amb la titulació elegida.
c) Qualificacions obtingudes en matèries concretes dels cursos de batxillerat, o de l’avaluació final de batxillerat.
d) Formació acadèmica o professional complementària.
e) Avaluació específica de coneixements i/o d’aptituds personals.
f) Estudis superiors cursats amb anterioritat.

3) Quan la universitat “estableixi procediments d’admissió en alguna titulació oficial, l’accés vindrà determinat per la valoració conjunta resultant de ponderar la qualificació final del batxillerat i la qualificació obtinguda en el procediment d’admissió (amb una ponderació de la qualificació final del batxillerat com a mínim del 60% del resultat final del procediment d’admissió)”.

Quan no s’estableixi procediments d’admissió, l’accés als ensenyaments universitaris de caràcter oficial vindrà determinat exclusivament per la qualificació final de batxillerat.

4) En aquest precepte hi ha una evident invasió de competències, ja que l’art. 172.1.a) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat, sense perjudici de l’autonomia universitària, la competència exclusiva relativa a la coordinació dels procediments d’accés a les universitats, i l’art. 172.2.d) atribueix la competència compartida en relació amb el règim d’accés a les universitats.

Aquest precepte reprodueix les previsions dels apartats 4.3, 4.4 i 4.6 del RD 1742/2003, de 19 de desembre, que no es va arribar a aplicar mai, i ignora totalment les competències autonòmiques de desenvolupament normatiu i de coordinació dels procediments d’accés a les universitats (fins i tot s’ha suprimit la referència actual de l’art. 38 LOE a la consulta prèvia a les Comunitats Autònomes).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada